Bukovec

Digitálny model dna Bukovec

Požiadavky

Zameranie digitálneho modelu terénu dna vodného diela Bukovec s meranými výškami dna v nadmorskej výške s hustotou merania 0,5m x 0,5m. Súčasťou dodávky je i vykreslenie vrstevnicovej mapy dna zdrže s izobatami, akustické snímkovanie dna haťovej zdrže so zameraním sedimentovaných vrstiev parametrickým sonarom v pozdĺžnych profiloch a meranie množstva sedimentov.

xxx

Popis vodného diela

Záujmovým priestorom je vodné dielo Bukovec situované západne od Košíc na toku Ida v riečnom kilometri 37,600. Povodie nádrže sa nachádza vo Volovských vrchoch, len nepatrná časťv Košickej kotline. Reliéf terénu povodia sa v prevažnej miere pohybuje od 300 do 640m n.m. Územie povodia nádrže je budované kryštalickými horninami staršieho paleozoika (skalné podložie) a útvarmi kvartéru (pokryvné útvary). Podľa klimatickej klasifikácie je územie nádrže zaradené do oblasti mierne teplej, okrsku mierne vlhkého. Lesnatosť povodia nádrže je 90%-ná.

Hlavným účelom vodného diela je:

  1. Zabezpečiť pitnú vodu pre mesto Košice vyrovnávaním kolísavých výdatností zdrojov
  2. Znížiť povodňové prietoky Košického skupinového vodovodu (priemerný vodárenský odber je 473 l.s-1
Pre zabezpečenie týchto požiadaviek je potrebné na vodnom diele udržiavať hladiny.
  • Maximálna retenčná hladina 417,75 m n.m.
  • Maximálna prevádzková hladina 416,75 m n. m.
  • Minimálna prevádzková hladina 380,00 m n. m.

xxx