Hričov

Digitálny model dna Hričov

Požiadavky objednávateľa

Zameranie VS Hričov parametrickým sonarom s vykreslením digitálneho modelu terénu dna zdrže s meranými výškami dna v nadmorskej výške s hustotou merania 0,5m x 0,5m, vykreslenie vrstevnicovej mapy s izobatami, akustické snímkovanie dna zdrže so zameraním sedimentovaných vrstiev parametrickým sonarom v pozdĺžnych profiloch a meranie hustoty sedimentov, vykreslenie mapy pôvodného dna zdrže, záznam pozdĺžneho profilu sedimentovaných vrstiev, údaje o objemoch sedimentov.

xxx

Popis vodného diela

Záujmovým priestorom je vodná stavba Hričov, ktorá je vybudovaná na rieke Váh, pod jeho sútokom s Kysucou a Rajčankou v r. km 245,600 pri obci Horný Hričov. Je súčasťou druhej časti Vážskej kaskády a spolu s vodným dielom Žilina sú jej najvyšším stupňom. Nádrž Hričov patrí v celoslovenskom meradle medzi nádrže s najväčšou mierou zanesenia priestoru nádrže sedimentami. Dĺžka vzdutia nádrže je 9,0 km.

Hlavným účelom vodnej stavby je:

  1. Hospodárenie s vodou, a to najmä denné vyrovnávanie prietokov pre energetické využitie Váhu v úseku medzi Žilinou a vodným dielom Nosice./li>
  2. Čiastočné zníženie prietokov veľkých vôd v koryte Váhu a priľahlom úseku.
  3. Využitie hydroenergetického potenciálu na výrobu elektrickej energie.
  4. Chov rýb a športové rybárstvo.
  5. Vodná nádrž nie je vhodná na vodné športy.
Pre zabezpečenie týchto požiadaviek je potrebné na vodnej stavbe v zdrži udržiavať hladiny.
  • Maximálna prevádzková hladina 326,10 m n. m.
  • Minimálna prevádzková hladina 323,60 m n. m.

xxx