Veľké Kozmálovce

Digitálny model dna Veľké Kozmálovce

Požiadavky objednávateľa

Zameranie digitálneho modelu terénu dna zdrže Veľké Kozmálovce s meranými výškami dna v nadmorskej výške s hustotou merania 0,5 x 0,5 m. Súčasťou dodávky je i vykreslenie vrstevnicovej mapy dna zdrže s izobatami, akustické snímkovanie dna haťovej zdrže so zameraním sedimentovaných vrstiev parametrickým sonarom v pozdĺžnych profiloch a meranie množstva sedimentov.

xxx

Popis vodného diela

Záujmovým priestorom je vodná stavba Veľké Kozmálovce, ktorá je vybudovaná na dolnom Hrone v r. km 73,500 pri obci Veľké Kozmálovce a v katastrálnom území ďalších obcí Malé Kozmálovce a Tlmače v okrese Levice.

Hlavným účelom vodnej stavby je:

  1. Zabezpečenie dostatku vody pre jadrovú elektráreň v Mochovciach a to, Qmax=1,80 m3/s so zabezpečenosťou odberu 99 %. Priemerné odoberané množstvo je 1,5 m3/s tj. 129 600 m3/deň a 47 304 000 m3/rok.
  2. Zabezpečenie odberov vody pre kanál Perec cez odberný objekt a MVE. Tento odber predstavuje minimálny zostatkový prietok Qmin = 0,200 m3/s. Maximálny odber do Perca vo vegetačnom období pre priemysel a závlahy je 3,2 m3/s, mimo vegetačného obdobia je 1,2 m3/s.
  3. Zabezpečenie minimálneho zostatkového prietoku v Hrone Qzos = 6,6 m3/s s mierou zabezpečenosti 99 % a ďalšie odbery pre priemysel a závlahy s mierou zabezpečenosti 95 %.
  4. Energetické využitie cez MVE – vodná elektráreň vybudovaná po ľavej strane hate využívajúca potenciálnu energiu vody na výrobu elektrickej energie.
  5. Chov rýb a športové rybárstvo.
  6. Rekreácie a vodné športy.
Pre zabezpečenie týchto požiadaviek je potrebné na vodnej stavbe v zdrži udržiavať hladiny.
  • Maximálna prevádzková hladina 175,00 m n. m.
  • Minimálna prevádzková hladina 171,50 m n. m.

xxx