Moťová

Digitálny model dna Moťová

Požiadavky objednávateľa

Zameranie digitálneho modelu terénu dna nádrže Môťová s meranými výškami dna v nadmorskej výške s hustotou merania 0,5 x 0,5 m. Súčasťou dodávky je i vykreslenie vrstevnicovej mapy dna nádrže s izobatami, akustické snímkovanie dna haťovej nádrže so zameraním sedimentovaných vrstiev parametrickým sonarom v pozdĺžnych profiloch a meranie množstva sedimentov.

xxx

Popis vodného diela

Vodné dielo Môťová o rozlohe 70 ha na rieke Slatina bolo vybudované v rokoch 1953 – 1958. Podnet pre výstavbu vodnej stavby Môťová vzišiel na základe požiadaviek povojnového rastu priemyselných podnikov vo Zvolene. Tie k svojej činnosti vyžadovali naliehavé riešenie pri zabezpečovaní vody.

Nádrž bola vytvorená prehradením toku Slatina zemnou homogénnou priehradou. Geologickú skladbu podložia priehrady tvoria neogénne sopečné horniny - andezity, tufy, tufity a andezitové konglomeráty a štvrtohorné sedimenty. Do podložia je priehrada zaviazaná ozubom.

Výstavba vodného diela si nevyžiadala žiadne presídlenie obyvateľstva, likvidáciu obytných domov a ani stavieb iného druhu. Zaplavené územie tvorili prevažne lúky a pasienky. Funkčné objekty vodnej stavby pozostávajú z priepadových blokov, dnového výpustu, vodnej elektrárne a z čerpacej stanice. Plnenie nádrže bolo zahájené v roku 1957.

Po dosiahnutí maximálnej hladiny bolo vykonané zhodnotenie funkcie zemnej hrádze. Toto potvrdilo existenciu lokálnych anomálií filtračného pohybu vody v jej podloží. V snahe zachovania požadovanej bezpečnosti priehrady a spoľahlivosti prevádzky nádrže tu bola v rokoch 2007 – 2008 vykonaná rekonštrukcia. Pozostávala z obnovenia funkčnosti pätného drénu, sanácie betónových konštrukcií a doplnenia pozorovacieho systému.

Nádrž Môťová slúži na vyrovnávanie minimálnych prietokov na toku Slatina, zabezpečuje úžitkovú vodu pre drevársky priemysel a pre tepláreň Zvolen. Jej druhoradým účelom je výroba elektrickej energie. Keďže nádrž je bezprostrednej blízkosti Zvolena, využíva sa aj na rekreáciu, športové rybárstvo a pestovanie vodných športov.

Pre zabezpečenie týchto požiadaviek je potrebné na vodnej stavbe v zdrži udržiavať hladiny.

  • Minimálna prevádzková hladina 296,60 m n.m.
  • Maximálna prevádzková hladina 302,60 m n.m.
  • Maximálna dovolená hladina 303,60 m n.m.

xxx