Starina

Digitálny model dna Starina

Požiadavky

Zameranie VS Starina parametrickým sonarom s vykreslením digitálneho modelu terénu dna zdrže s meranými výškami dna v nadmorskej výške s hustotou merania 0,5m x 0,5m, vykreslenie vrstevnicovej mapy s izobatami, akustické snímkovanie dna zdrže so zameraním sedimentovaných vrstiev parametrickým sonarom v pozdĺžnych profiloch a meranie hustoty sedimentov, vykreslenie mapy pôvodného dna zdrže, záznam pozdĺžneho profilu sedimentovaných vrstiev, údaje o objemoch sedimentov.

xxx

Popis vodného diela

Záujmovým priestorom je vodárenská nádrž Starina nachádzajúca sa v najvýchodnejšej časti Slovenska, v severovýchodnej časti Zemplína na území okresu Snina a momentálne je najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe, čo sa týka využiteľného množstva. Vodná nádrž bola vybudovaná v rokoch 1983 až 1988 na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch na území národného parku Poloniny. Jej výstavbe predchádzalo vysťahovanie 7 dedín. Išlo o obce Dara, Ostrožina, Ruské, Smolník, Starina, Veľká Poľana, Zvala. Vysídlenie prebiehalo od jari 1980 až do jari 1986, keď ako poslednú vysťahovali obec Ruské. Po dokončení výstavby a úpravy nádržného priestoru sa začalo s napúštaním 20.8.1987. Priamy odber z nádrže sa začal 30.11.1987. Priehradný múr dosahuje výšku 50 m. V súčastnosti sú z VS Starina zásobované, prípadne dotované vodovodné systémy v okresoch Snina, Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou, Trebišov, Prešov, Košice a Košice okolie. V roku 2013 bola ukončená výstavba privádzacieho potrubia do Svidníka a Stropkova a plánuje sa aj výstavba prívodu vody pre spotrebiská v okrese Bardejov a Medzilaborce. Kôli bezpečnosti (ako zdroj pitnej vody) je vodná nádrž nepretžite stráženým vodným dielom a prístup k nej je možný iba na špeciálne povolenie. Okolie vodnej nádrže podlieha 1. a 2. stupňu hygienickej ochrany. To znamená, že v jej vodách sa nesmie kúpať, člnkovať sa, chytať ryby, či približovať sa k brehu. Voda v nádrži je pomerne studená, má len 4 stupne celzia.

Hlavným účelom vodnej stavby je:

  1. Zabezpečiť dostatočný zdroj vody na zásobovanie obyvateľov spádového územia, t.j. spotrebísk vo východnej časti východoslovenského regiónu, ktorá sa vyznačuje nedostatkom zdrojov podzemnej vody vhodných na hromadné zásobovanie pitnou vodou.
  2. Druhým významným účelom je protipovodňová ochrana.
Pre zabezpečenie týchto požiadaviek je potrebné na vodnej stavbe udržiavať nasledovné hladiny podľa aktuálneho manipulačného poriadku:
  • Maximálna retenčná hladina 343,00 m n. m. (Balt po vyrovnaní)
  • Maximálna prevádzková hladina 341,00 m n. m. (Balt po vyrovnaní)
  • Minimálna úžitková hladina 309,60 m n. m. (Balt po vyrovnaní)

xxx